آشپزی
 
نعنا خشک       گشنیز خشک     کوکوسبزی     قورمه‌سبزی

 
              سبزی کوکویی
 
       قورمه سبزی تیار
 
                           
جعفری خشک     ريحان خشک     شنبليله خشک     پونه خشک

 
     
 
     
 
     
 
 
                           
تره خشک     ترخون خشک     مرزه خشک     شويد خشک
 
       
     
 
     
 
 
                           
کاکوتی خشک       سبزی ماهی     سبزی آش     سبزی پلویی
         
     
 
     
 
 
                           
                سبزی کوفته  
    سبزی دلمه